Program Przedszkola

Program wychowawczo- edukacyjny Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek NSJ:„DZIECKO JAKO DAR DANY I ZADANY” jest zgodny z  podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 
Jesteśmy przedszkolem promującym chrześcijański system wartości. Każde dziecko jest postrzegane podmiotowo i indywidualnie, dlatego dzieci czują się w naszym przedszkolu jak w swoim domu. Jedną z form aktywności dziecka jest zabawa. Ta sfera ludzkiej aktywności, jak każda inna, wymaga wychowania. Każda Siostra wie, że zabawa to jeden z bardzo ważnych sposobów uczenia się siebie i świata. Podczas zabawy dzieci nabierają określonych kompetencji fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych.
 
Zabawa rozwija w naszych wychowankach sprawność myślenia, wzbogaca słownictwo, poszerza granice fantazji, wyrabia refleks, cierpliwość i wytrwałość. Uczy ról społecznych i relacji międzyludzkich. Niektóre formy zabaw posiadają wymiar terapeutyczny. Zabawa jest sposobem na diagnozowanie trudności dziecka i na udzielanie odpowiedniej pomocy.
 
Każda zabawa (plastyczna, muzyczna, matematyczna, ruchowa, artystyczna, konstrukcyjna, logopedyczna, zabawa w języku polskim i angielskim) zostawia ślad w psychice dziecka, dlatego- jak inna forma świadomej i dobrowolnej aktywności podlega ocenie moralnej. Potrzeba wrażliwości moralnej w naszym przedszkolu wynika nie tylko z przesłanek religijnych, ale nade wszystko z empirycznego faktu, ze dziecko (człowiek) jest jedynym bytem na tej ziemi, który może krzywdzić siebie oraz innych. Moralność nie odnosi się jedynie do osób wierzących, ale jest to cecha ludzi inteligentnych.
 
Religijność natomiast ułatwia osiągnięcie wrażliwości moralnej, czyli zdolności odróżniania dobra od zła. Zabawa może być czasem rozwoju lub krzywdy. Właściwa zabawa powinna uczyć i rozwijać. W przedszkolu dbamy o to, by każda zabawa była ekologiczna, czyli taka, która nie zatruwa zdrowia fizycznego, psychicznego, moralnego czy społecznego dzieci. Siostry promują zabawy odpowiednie do formy i treści.
 
Przedszkole posiada przepiękny ekologiczny plac  zabaw, który    sąsiaduje z naszym lasem. Zabawy na świeżym powietrzu uwielbiają nasze  dzieci, tu ćwiczą swoje sprawności fizyczne oraz wzmacniają układ kostny i mięśniowy.